main logo

24. 4. 2024

Vědecká návštěva nemocniční lékárny VFN z Nizozemí

Placeholder

V návaznosti na loni započatou tradici jsme i letos dne 19. 4. 2024 připravili pro zahraniční univerzitní studenty z Nizozemí půldenní přednáškový blok. Přednášky probíhaly v nádherném historickém Charvátově sále, bohatě štukově vyzdobené horní části bývalé kaple sv. Františka Xaverského. Setkání zahájil Dr. Janů přivítáním hostů a přednášejících. Následně se ujal slova prof. Michálek, náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání, který pohovořil o naší nemocnici jako o vědecké a výzkumné instituci, seznámil účastníky s řadou úspěchů a plánů v této oblasti. Pan přednosta III. interní kliniky, prof. Kršek, přednesl účastníkům příspěvek týkající se vědeckého zaměření jeho kliniky, poukázal na excelentnost pracoviště a na příkladu léčby m. Cushing ukázal farmakologickou intervenci v léčbě vnitřních nemocí. Následně Dr. Janů promítl krátký komentovaný film o historii a současnosti VFN, základní charakteristice a vymezení činnosti a jejím širokém záběru v oblasti léčby, vědy, výzkumu a výuky.

V dalším bloku byly představeny činnosti, které provádějí farmaceuti ve VFN mimo nemocniční lékárnu. Dr. Pilková věnovala svůj příspěvek práci Oddělení klinické farmakologie a farmacie, kde se farmaceuti uplatňují v oblasti kontroly farmakoterapie, konziliární služby a individuálních konzultací pro pacienty z ambulantní sféry.

 Poslední část týkající se přímo práce nemocniční lékárny zahájil Dr. Janů souhrnným audiovizuálním seznámením s komplexem odborné a vědecké činnosti poskytované lékárnou a stručně představil její jednotlivá specializovaná pracoviště. Dr. Davidová podrobně pohovořila o lékárenské péči pro naše pacienty ve veřejných částech lékárny, vyzdvihla naše konzultační aktivity. O možnostech přípravy sterilních léčiv v podmínkách nemocniční lékárny pohovořila Dr. Golianová, představila konkrétní možnost přípravy řady sterilních lékových forem. Závěrem Dr. Davidová přednesla příspěvek, který mapoval možnosti farmakoterapeutické podpory vzácných onemocnění a klinických hodnocení. V zastoupení Mgr. Halada setkání zakončila představením našeho oddělení přípravy cytostatik.

Setkání bylo našimi budoucími kolegy velmi kladně hodnoceno, pro nemocniční lékárnu to byla zároveň jedinečná možnost prezentace naší práce a výsledků.